พรรคพลังปวงชนไทย | THAI PEOPLE POWER PARTY | พลท.

-ท่ามกลางสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) โควิด-19
การดูแลและป้องกันตนเองถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อครอบครัวและสังคม อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพที่ดีในการดำรงชีวิตให้ปลอดภัยกับภาวะเหตุการณ์ของโรคติดต่อ ถือเป็นภาวะเหตุการณ์ในระดับสากลที่ทุกคนควรให้ความระมัดระวังและติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด ความสะอาดและสุขอนามัยถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง
*ควรทานอาหารที่ปรุงสุกแล้ว
*งดอาหารดิบ และเนื้อสัตว์ป่า
*ต้องใช้ช้อนกลาง เมื่อทานอาหารร่วมกับผู้อื่น
*หมั่นล้างมือบ่อยๆ ล้างให้สะอาด เพราะถือเป็นหนึ่งในวิธีช่วยป้องกันไวรัส COVID-19 ได้ดีที่สุดจาก #WHO
*สวมใส่หน้ากากอนามัย
*หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะเป็นพิษ
*งดเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงโรคระบาด

อาการเบื้องต้นที่สังเกตได้จากการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID-19 ) โควิด-19
*มีไข้สูง > 37.5 องศา
*ไอ เจ็บคอ น้ำมูกไหล
*หายใจเหนื่อยหอบ หายใจลำบาก

หากมีอาการดังกล่าว รีบไปพบแพทย์ทันที!!!

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง "ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563" โดยประกาศให้ "โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" หรือ "โรคโควิด 19" เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2563 เป็นต้นไป

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญ ของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 "
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (14) ของข้อ 1 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559
"(14) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)) มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีอาการของโรคปอดอักเสบ ในรายที่มีอาการรุนแรง จะมีอาการระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และอาจถึงขั้นเสียชีวิต "
ประกาศ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563


-การสรุปข่าวสารจากทางพรรค
สำหรับในช่วงต้นปี 2020 นี้ จะเป็นการสรุปข่าวสารในลักษณะฐานข้อมูลของข่าวสารและกิจกรรม ที่ทางพรรคพลังปวงชนไทย ได้ดำเนินการและได้ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการอัพเดทถึงผลงานและความมุ่งมั่นของพรรค ที่ยังคงสร้างเสริมพลังที่ดีให้กับสังคม


-ปรับปรุงและเสริมพลังให้กับเว็บไซค์
ในขณะนี้เว็บไซค์หลักอย่างเป็นทางการแห่งนี้ของทางพรรค กำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาและอัพเดทข้อมูลจากทางพรรคพลังปวงชนไทย เพื่อให้ทันสมัยและตอบโจทย์สังคมดิจิตัล ทางพรรคได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดี และเป็นช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ทุกท่านได้เข้าถึงจุดมุ่งหมายและความมุ่งมั่นของทางพรรคได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ภายใต้ชื่อเว็บไซค์ www.thaipeoplepowerparty.com
ขอขอบคุณทุกพลังเสียง ที่มอบให้
THAI PEOPLE POWER PARTY
พลังปวงชนไทย

 


Tags : พรรคพลังปวงชนไทย, thai people power party,