กลุ่มทีมงานด้านไอทีของพรรค

ด้วยทีมงานด้านไอที ในการบริหารจัดการด้านข่าวสารและข้อมูลสำคัญสำหรับองค์กร ที่ประกอบด้วยบุคลากรคุณภาพ
เพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายของพรรคพลังปวงชนไทยสู่สังคมและสะท้อนมุมมองต่างๆเพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการสร้างสรรค์
และวางกรอบการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารหลัก อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การดำเนินงาน
ของพรรคพลังปวงชนไทยเป็นไปอย่างเรียบร้อยและเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างชัดเจนพลังขับเคลื่อนที่ยั่งยืน               

 

 TPPP