TP THAI PEOPLE POWER PARTY" พรรคพลังปวงชนไทย "-ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง
พ.ศ. 2560 ไว้ในทะเบียนพรรคการเมือง
เลขที่ 15/2561 ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม
2561

-ชื่อ " พรรคพลังปวงชนไทย "

-โดยมีชื่อย่อภาษาไทย " พลท. " 

-และชื่อภาษาอังกฤษ " THAI PEOPLE
POWER PARTY"

-พร้อมด้วยเครื่องหมาย โลโก้พรรค (ตาม
ภาพประกอบด้านซ้าย)
ซึ่งมีความหมายว่า สีแดง คือชาติ สีขาว คือ
ศาสนา สีน้ําเงิน คือพระมหากษัตริย์ สีเขียว
คือความอุดมสมบูรณ ของประเทศชาติ คือ
การรวมพลังปวงชนไทยทั้งชาติสร้างความรัก
ความสามัคคี ความปรองดอง ของคนในชาติ
เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน

-คำขวัญ " เสริมฐานรากเก่า สร้างฐานราก
ใหม่ เพื่อประเทศไทยมั่นคง เศรษฐกิจมั่งคั่ง
และยั่งยืน

-สโลแกน " พรรคพลังปวงชนไทย เพื่อคน
ไทยทั้งแผ่นดิน "

-สํานักงานใหญ่ : ตั้งอยู่ ณ บ้านเลขที่
35/320 หมู่ที่ 3 ตําบลคลองสาม อําเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รหัสไปรษณีย์
12120

-โทร. 02-969-0906

-เว็บไซค์หลัก : www.thaipeoplepowerparty.com   
    - POLICY
   
    - LEADER & TEAM
   
    - NEWS & EVENTS

หน้าหลัก